Menu Đóng

Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán

ĐỐI TƯỢNG

Năm tài chính: Áp dụng cho các doanh nghiệp chưa quyết toán từ 2017 trở về trước.

Doanh nghiệp: Tất cả các doanh nghiệp chưa quyết toán, không an tâm về số liệu và sổ sách kế toán của mình đang chưa có hoặc bị sai BCTC.

MỤC ĐÍCH

+ Tất cả mọi tồn đọng của DN luôn có giải pháp để điều chỉnh nếu phát hiện kịp thời và đón đầu trước khi quyết toán.

+ Không nên để sự thất thoát không đáng ảnh hưởng đến tiềm năng nguồn tài chính của DN.

+ Cam kết bồi thường 100% thiệt hại cho DN nếu làm sai.

NỘI DUNG GÓI DỊCH VỤ

Kiểm tra > Phát hiện sai sót > Điều chỉnh và hướng dẫn điều chỉnh > Hoàn thiện toàn bộ hệ thống chứng từ, SSKT, BCTC, Báo cáo thuế….đảm bảo quyết toán thuế an toàn > Giao dịch và quyết toán thuế thực tế với thanh tra thuế.

Bước 1: Kiểm tra phát hiện sai phạm trong hệ thống kế toán thuế.

Kiểm tra hệ thống chứng từ kế toán

+ Hóa đơn đầu vào:Phát hiện hóa đơn sai mục đích sử dụng; Chỉ tiêu; Hóa đơn thuộc DN bỏ trốn; Hóa đơn bị thất lạc; Hóa đơn viết sai…—–> Tư vấn biện pháp khắc phục điều chỉnh, bổ sung để tránh rủi ro xuất toán thuế và chi phí.

+ Hóa đơn đầu ra:Phát hiện thất thoát; Hủy không đúng quy định; Không khớp với hồ sơ bán hàng hóa, dịch vụ…Tư vấn biện pháp khắc phục, điều chỉnh, bổ sung để tránh rủi ro bị truy thu thế GTGT, thuế TNDN.

+ Chứng từ, tài liệu kế toán:Lập các chứng từ kế toán, các văn bản giấy tờ hành chính theo quy định cho các chứng từ gốc đầu vào, đầu ra.

Kiểm tra hệ thống sổ sách kế toán

+ Kiểm tra tính đầy đủ và hình thức các loại sô sách kế toán theo quy định của Bộ tài chính và Pháp luật thuế.

+ Kiểm tra tính chính xác, tương khớp số liệu giữa các chứng từ kế toán với sổ sách kế toán.

+ Kiểm tra tính chính xác, tương khớp số liệu giữa sổ sách kế toán với các báo cáo đã nộp cho cơ quan thuế.

+ Kiểm tra tính an toàn lợi nhuận đã báo cáo với cơ quan thuế đảm bảo tránh rủi ro thuế TNDN khi quyết toán

+ Kiểm tra thu nhập:Rà soát lại doanh thu theo các hoá đơn đầu ra nhằm phát hiện sai sót trên hoá đơn gây tăng hoặc giảm DT, các thu nhập khác theo các chứng từ liên quan, kịp thời xử lý và điều chỉnh các sai sót.

+ Kiểm tra hang hoá, giá vốn:Rà soát lại kho hàng hoá phát hiện thừa thiếu kho; kiểm tra giá vốn hang hoá bán hoặc giá thành SX, CT và xử lý lại tránh xuất toán.

+ Kiểm tra các chi phí:Rà soát đảm bảo các chi phí hợp lý, đúng theo tỷ lệ cho phép của cơ quan thuế; Xử lý hoặc cân đối lại các chi phí sao cho chặt chẽ và an toàn nhất.

+ Kiểm tra lãi, lỗ của DNtheo đúng kế hoạch, số đã báo cáo và pháp luật thuế quy định.

+ Kiểm tra hệ thống báo cáo kế toán cho cơ quan thuế

+ Kiểm tra hồ sơ khai thuế GTGT:Kiểm tra lại từng tháng, quý báo cáo với các chứng từ kế toán đầu vào, đầu ra.

+ Kiểm tra hồ sơ khai thuế TNDN:Kiểm tra từng tháng, quý báo cáo với số liệu thực tế trên sổ sách kế toán.

+ Kiểm tra Báo cáo tài chính:Phát hiện số liệu không đúng với thực tế chứng từ, SSKT….

+ Kiểm tra hồ sơ khai thuế TNCN:Kiểm tra từng tháng, quý báo cáo với số liệu thực tế trên sổ sách kế toán, hồ sơ lương….

+ Kiểm tra các hồ sơ đăng ký, khai thuế khác đảm bảo tính an toàn số liệu thực tế với báo cáo

dọn dẹp sổ sách kế toán
dọn dẹp sổ sách kế toán

Bước 2: Tư vấn điều chỉnh sai phạm và hoàn thiện hệ thống kế toán thuế đảm bảo an toàn cao nhất khi quyết toán thuế thực tế.

+ Tư vấn điều chỉnh sai phạm, hoàn thiện tính chặt chẽ, chính xác của chứng từgốc, chứng từ kế toán, các tài liệu khác…đảm bảo an toàn ( hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, hợp đồng, thanh lý hợp đồng, dự toán CT, dự toán chi phí, định mức sản xuất….)

+ Tư vấn điều chỉnh sai phạm, hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán( sổ chi tiết các loại ( vật tư, hàng hóa, giá thành, công nợ, vay..), sổ phân bổ, sổ khấu hao, sổ cái, sổ NKC…).

+ Tư vấn điều chỉnh sai phạm các báo cáo thuế tháng, quý đã nộp( báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN…)

+ Tư vấn cân đối, điều chỉnh các sai phạm thu nhập, chi phí, lãi lỗ….đảm bảo không rủi ro xuất toán thuế khi quyết toán.

+ Tư vấn, điều chỉnh các sai phạm trên báo cáo tài chính, quyết toán các loại thuế năm…đã nộp.

Bước 3: Hoàn thiện hệ thống kế toán thuế đảm bảo an toàn theo quy định thuế.

+ Hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán: PT, PC, PN, PX…

+ Hoàn thiện hệ thống SSKT:Các sổ chi tiết, sổ cái, sổ phân bổ khấu hao, sổ lương.

+ Hoàn thiện các tài liệu khácđảm bảo tính chặt chẽ không xuất toán thuế ( hợp đồng lao động, định mức sản xuất….).

Bước 4: Giải trình, quyết toán thuế với cơ quan thuế

+ Giải trình bảo vệ số liệu kế toán đến cùng cho Dn với cơ quan thuế khi quyết toán thuế thực tế.

+ Thực hiện hoàn thiện tất cả các thủ tục quyết toán thuếvới cơ quan thuế đảm bảo quyền lợi và kế hoạch của Dn.

LỢI ÍCH

Rà soát được công việc kế toán hàng năm của doanh nghiệp đã hoàn thành đầy đủ chưa, đúng chưa và bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi đảm bảo đủ điều kiện quyết toán thuế ?

Rà soát số liệu kế toán chính xác, an toàn nhằm nắm bắt được thực trạng và đầy đủ các rủi ro tồn đọng và điều chỉnh, sửa sai loại bỏ rủi ro…

Phát hiện kịp thời các sai sót chứng từ: Hợp thức hoá lại các chứng từ nhằm giúp chặt chẽ hơn hoặc xử lý sai sót trước thanh tra để giảm thiểu rủi ro đến mức tối thiểu. Lập các văn bản hành chính, các chứng từ kế toán tăng tính hợp lệ của chứng từ.

Điều chỉnh kịp thời số liệu ghi chép SSKT: Xử lý, thiết lập lại số liệu trên SSKT để thống nhất với chứng từ đầu vào, đầu ra đã kê khai và các báo cáo đã nộp cho cơ quan thuế.

Kịp thời điều chỉnh các sai sót trên các báo cáo thuế: Phát hiện tính không hợp lệ, sai sót và điều chỉnh được ngay tại thời điểm phát hiện.

Điều chỉnh và nộp lại báo cáo tài chính: Kịp thời điều chỉnh để tránh rủi ro phạt và sai sót tiếp nối từ năm tài chính này sang năm tài chính khác.

Tư vấn cân đối, giải quyết các tồn đọng về các loại thu nhập, giá vốn, chi phí, lãi lỗ chặt chẽ theo kế hoạch của DN và đúng với pháp luật thuế quy định .

Thực hiện lại toàn bộ hệ thống kế toán thuế trong tất cả các năm đã nộp báo cáo ( từ năm tài chính hiện tại trở về trước) của Dn nhằm đảm bảo tính an toàn tuyệt đối khi quyết toán với cơ quan thuế.

Thay mặt Dn thực hiện giao dịch, giải trình, quyết toán thuế với cơ quan thuế khi quyết toán thực tế.

Tra cứu được rõ ràng trách nhiệm của đối tượng thực hiện công việc kế toán thuế cho doanh nghiệp hàng năm.

Hoàn thiện, tư vấn và kiện toàn lại đường lối, quy định trong hạch toán kế toán thuế, chứng từ, sổ sách….. đảm bảo DN không bị sai các năm tiếp theo…

Hoàn toàn chịu trách nhiệm quyết toán thuế trực tiếp thay cho doanh nghiệp với cơ quan thuếNộp điều chỉnh lại kịp thời các hệ thống báo cáo thuế, BCTC… lên cơ quan thuế sau khi đã dọn dẹp và điều chỉnh ở mức an toàn cao nhất giúp không bị truy thu, phạt nặng khi mà cơ quan thuế tự phát hiện ra…

Sếp luôn yên tâm về tính chính xác sau quyết toán và luôn được kê cao gối ngủ kể cả khi các ban nghành thanh tra lại.

CAM KẾT & TRÁCH NHIỆM

+ VNNP có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng thực hiện đúng theo luật kế toán thuế để cân đối hàng hoá tồn kho, chi phí, lợi nhuận theo kế hoạch của khách hàng, kịp thời thông báo để cùng với khách hàng có kế hoạch xử lý các tồn đọng phát sinh.

+ VNNP chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hệ thống sổ sách kế toán và tính chính xác hạch toán kế toán trên chứng từ gốc thực tế.

+ VNNP chịu trách nhiệm giải trình quyết toán số liệu, quyết toán thuế thực tế với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện.

+ VNNP chịu trách nhiệm bồi thường các khoản phạt theo quy định của pháp luật thuế nếu làm sai cho khách hàng.

+ VNNP chịu trách nhiệm bảo đảm nguyên trạng, không để thất lạc, mất mát chứng từ, nếu xảy ra thì phải chịu bồi thường toàn bộ thiệt hại cho khách hàng theo quy định của luật thuế.

+ VNNP trách nhiệm bảo mật thông tin kinh doanh cho khách hàng.

+ VNNP cam kết bồi thường 100% theo quy định của cơ quan thuế khi gây ra các sai phạm cho khách hàng.

——————————————————

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VNNP VIỆT NAM

» Địa chỉ : BT-G3 Khu đô thị Làng Quốc Tế Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

» Điện thoại : 0902025368

» Email : vnnp.vn@gmail.com

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *