1.Doanh nghiệp tôi có ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài, trong hợp đồng có quy định tính doanh thu bằng đô la mỹ. Vậy việc quy đổi doanh thu của nhà thầu ra đồng Việt Nam thực hiện theo tỷ giá nào?

Về vấn đề này, xin trả lời như sau: Đối với Nhà thầu nước ngoài khi nhận doanh thu bằng ngoại tệ mà có tài khoản mở tại Ngân hàng thương mại Việt Nam thì phải quy đổi ra đồng Việt nam theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi Ngân hàng Nhà nước mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán.

Nếu không có tài khoản mở tại Ngân hàng thương mại Việt Nam thì quy đổi doanh thu bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đồng đô la Mỹ tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố hàng ngày trên Trang Thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước.

2.Đối với nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với chủ đầu tư tính bằng ngoại tệ có trong hợp đồng có ghi tỷ giá dự kiến quy đổi. Vậy khi xuất hóa đơn, có phải ghi tỷ giá quy đổi trên hóa đơn không và nếu ghi thì sử dụng tỷ giá trên hợp đồng có đúng không?

Theo quy định tại Thông tư số 153 năm 2010 và thông tư số 39 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định về cách lập một số tiêu thức trên hoá đơn thì trên hóa đơn, ghi theo đồng ngoại tệ đồng thời ghi cả tỷ giá quy đổi với đồng Việt nam theo tỷ giá bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Vịêt Nam công bố tại thời điểm lập hoá đơn, chứ không phải theo tỷ giá đã ghi trong hợp đồng..

Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.

3.Công ty tôi có trụ sở chính tại tỉnh Đồng Nai, có nhà máy sản xuất đặt tại Bình Dương và Bình Thuận; đang trong giai đoạn được hưởng ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp. Vậy xin hỏi thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại các địa phương trong thời gian ưu đãi này được xác định như thế nào?

Trường hợp Công ty bạn có trụ sở chính tại Đồng Nai có các nhà máy sản xuất và chế biến tại tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Thuận đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp thì Công ty phải tính riêng số thuế Thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy tại tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Thuận để kê khai nộp thuế riêng và không thực hiện phân bổ số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại các địa phương theo tỷ lệ % chi phí . Số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại các địa phương trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp được xác định trên cơ sở phần thu nhập phát sinh tương ứng tại các địa phương.

4.Khi xem khung giá tôi thấy có độ chênh lệch rất lớn giữa giá tính thuế thấp nhất và cao nhất, vậy tại sao lại có việc xây dựng như vậy?

Như các bạn biết, nước ta có trữ lượng tài nguyên, khoáng sản ở các mỏ rất khác nhau, có tài nguyên, khoáng sản phân bổ khắp nơi trong cả nước và thường là những nơi có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, thậm chí ở những khu vực rừng núi không có cư dân sinh sống, không có đường giao thông, không có nguồn nước tự nhiên.

Ngoài ra, chi phí khai thác một đơn vị khoáng sản giữa các nơi có mức độ chênh lệch nhau rất lớn, nếu ban hành khung giá tính thuế tài nguyên hẹp sẽ không khuyến khích được doanh nghiệp khai thác khoáng sản ở những khu  vực có điều kiệnh kinh tế – xã hội, điều kiện tự nhiên đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, tài nguyên tại các địa phương là không đồng nhất về chất lượng, hàm lượng, do đó, khung giá có mức giá tối đa và mức giá tối thiểu với mức tối thiểu không thấp hơn 30% so với mức giá tối đa, chứ không phải có độ chênh lệch quá lớn.