1. Công ty tôi kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn, tháng 9/2017 có mua một chiếc xe ô tô 4 chỗ trị giá 2,5tỷ đồng đứng tên giám đốc Công ty để phục vụ kinh doanh. Xin hỏi khoản trích khấu hao của xe trên có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?

Theo quy định tại khoản 2.2, Điều 4 Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì:  Không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với phần chi khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh được thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp Như vậy, căn cứ quy định trên và nội dung bạn hỏi thì xe ô tô của Công ty bạn mang tên giám đốc công ty, không có căn cứ xác định là tài sản của Công ty nên khoản trích khấu hao sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

2. Công ty tôi mới thành lập, có thuê nhà của 1 cổ đông trong công ty làm trụ sở văn phòng. Xin hỏi các khoản chi phí điện, nước Công ty chi trả nhưng hóa đơn lại mang tên cổ đông đó thì có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?

Tại điểm 15, khoản 2, Điều 4 Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính có quy định khoản chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước. Nếu Công ty bạn có chứng từ thanh toán cho cá nhân phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê thì được chấp nhận vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

3. Công ty tôi cung cấp các dịch vụ cho một số tổ chức ở nước ngoài như tổ chức các hội nghị, dịch vụ quảng cáo, dụ lịch lữ hành… tại Việt Nam. Xin hỏi doanh thu của các dịch vụ này có được hưởng thuế suất thuế GTGT 0% không?

Theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Thông tư số 130 năm 2016 của Bộ Tài chính thì các dịch vụ cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài không được áp dụng thuế suất 0% gồm: Thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, giải trí, hội nghị, khách sạn, đào tạo, quảng cáo, du lịch lữ hành; Dịch vụ thanh toán qua mạng; Dịch vụ cung cấp gắn với việc bán, phân phối, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên và nội dung bạn hỏi thì doanh thu thu được từ các dịch vụ cung cấp cho các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam nhưng các dịch vụ đó lại được thực hiện tại Việt Nam nên không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

4. Tháng 9/2017, Công ty tôi có mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật của một hãng điện tử để phục vụ sản xuất kinh doanh với giá trị 29 triệu đồng. Xin hỏi khoản chi này có được trích khấu hao và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?

Tại điểm 16, khoản 2, Điều 4 Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính có quy định: Trường hợp doanh nghiệp có chi các khoản chi phí để có các tài sản không thuộc tài sản cố định như chi về mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh, quyền sử dụng thương hiệu… thì các khoản chi này được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh nhưng tối đa không quá 03 năm.

Như vậy, khoản chi phí mua tài liệu kỹ thuật dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng không đủ điều kiện là tài sản cố định thì Công ty bạn có thể phân bổ dần vào chi phí theo quy định.

Nguồn Tổng cục thuế