phongdoingoai.vnnp1@gmail.com

Giải đáp thắc mắc về thuế tuần 3 tháng 5 năm 2017

Giải đáp thắc mắc về thuế tuần 3 tháng 5 năm 2017

1. Tôi được biết, theo quy định của văn bản về thuế TNDN thì các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. Vậy, xin hỏi năm 2016 Công ty tôi có chi 1 khoản chi phí tư vấn thuế Thu nhập cá nhân cho người lao động là người nước ngoài có được chấp nhận vào chi phí được trừ không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96 năm 2015 thì khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động được tính vào chi phí không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp. Đối với khoản chi phí tư vấn thuế Thu nhập cá nhân cho người lao động là người nước ngoài, không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, không được coi là khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động do đó không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp.

2. Công ty tôi mới thành lậptừtháng 9 năm 2016, chưa phát sinh doanh thu nhưng có phát sinh các khoản chi thường xuyên như chi phí thuê văn phòng, chi phí điện, nước, nhân công…để tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty. Xin hỏi các khoản chi này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không?

Căn cứ điểm 31, khoản 2, Điều 4, Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính có quy định, khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu nhưng có phát sinh các khoản chi thường xuyên để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu các khoản chi này đáp ứng các điều kiện theo quy định.

3. Năm 2016 Công ty tôi có mua ngô, sắn để kinh doanh; do gặp mưa và thời tiết nóng ẩm nên đã làm cho một số bao hàngbịmốc không bán được; công ty tôi không mua bảo hiểm cho số hàng hóa trên nên không được bồi thường. Xin hỏi đối với khoản chi của hàng hóa bị hư hỏng này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không và cần phải có hồ sơ thủ tục gì?

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định về thuế Thu nhập doanh nghiệp thì đối với hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng này được tính vào chi phí được trừ gồm:

+ Văn bản của doanh nghiệp gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý giải trình về hàng hóa bị bị hư hỏng hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên.

+ Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng, trong đó phải xác định rõ giá trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng; chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được kèm theo bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng.

+ Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường.

+ Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường

Tuy nhiên, thời hạn doanh nghiệp phải gửi văn bản giải trình cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày nộp hồ sơ kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2016

4. Năm 2016 Công tytôi có chi một số khoản mangtính chất phúc lợi cho người lao động như hiếu, hỷ, chi cho người lao động đi nghỉ mát… Xin hỏi các khoản chi này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Căn cứ điểm 30, khoản 2, Điều 4 Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con  của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động…. được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

5. Hiện tạiCông ty tôi có một khoản tiền nhàn dỗi tạm thời chưa phục vụ hoạt động kinh doanh; tháng 1năm 2017 có ký hợp đồng cho công ty bạn vay trong thời hạn 3 tháng. Xin hỏi khoản tiền lãi thu được có phải kê khai nộp thuế GTGT không?

Theo quy định tại khoản 8, Điều 4 Thông tư số 219 năm 2013 của Bộ Tài chính thì hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Như vậy căn cứ quy định trên và nội dung bạn hỏi thì khoản lãi thu được từ hợp đồng cho vay của Công ty bạn đã nhận được thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Nguồn Tổng cục thuế