phongdoingoai.vnnp1@gmail.com
MỤC ĐÍCH

1. Chuẩn hóa hệ thống chứng từ/ tài liệu/ ghi chép sổ sách kế toán/ báo cáo thuế…. Đảm bảo điều kiện thanh tra quyết toán thực tế , tránh các rủi ro bị phạt hoặc xuất toán thuế.

2. Chuẩn hóa các nội quy/ quy chế/ tra cứu trách nhiệm…. , đối với cán bộ thuế nhằm tránh sự thiếu trách nhiệm gây thất thoát cho doanh nghiệp

3. Quy chuẩn quy trình giải quyết các phát sinh kế toán thuế giúp BGĐ nắm bắt nhanh/ kịp thời….. các phát sinh và các giải quyết đảm bảo an toàn thuế  tối đa cho doanh nghiệp

NỘI DUNG

Phần 1 : Khảo sát

Bước 1: Tiếp cận và tiếp nhận nhu cầu của khách hàng thông qua cuộc gặp trực tiếp hoặc qua điện thoại.

Bước 2: Khảo sát thực tế và xác nhận nhu cầu (Theo mẫu)

Bước 3: Căn cứ tư liệu đã khảo sát nhu cầu của khách, cán bộ tư vấn lập phương án thực hiện dịch vụ, trình cấp quản lý có thẩm quyền duyệt.

Bước 4: Chuyển và thống nhất phương án thực hiện với khách hàng

Bước 5: Đàm phán, thỏa thuận ký kết hợp đồng với khách hàng

Bước 6: Chuyển hợp đồng và phương án thực hiện về phòng liên quan. ( lưu ý: Đính kèm hợp đồng phải gồm ĐKKD/ phương án/ Danh kế các vị trí kế toán)

Phần 2 : Thực hiện dịch vụ

Bước 7: Căn cứ phương án thực hiện đã được ký kết. Phòng nghiệp vụ lập kế hoạch tổng thể chi tiết các hạng mục công việc thực hiện theo từng giai đoạn.

Bước 8: Thực hiện từng hạng mục theo kế hoạch ( gồm: Kế hoạch chi tiết cho hạng mục thực hiện/ nhân sự/ tài liệu/ cách thức/ thời gian cụ thể)

Bước 9: Trong quá trình thực hiện công việc của từng hạng mục:  hàng ngày phải ghi chép vào sổ nhật ký  công việc thực hiện/ ý kiến/ đánh giá.... và có ký nhận của các cán bộ liên quan. Mặt khác, khi kết thúc hạng mục sẽ họp BGĐ và bộ phận kế toán liên quan đồng thời thực hiện lập biên bản bàn giao hoàn thành/ quyết toán hạng mục. Lưu ý: Thực hiện bàn giao/ quyết toán dứt điểm từng hạng mục này sau đó mới chuyển thực hiện hạng mục tiếp theo.

Bước 10: Họp BGĐ và phòng kế toán để tổng hợp/ tháo gỡ khó khăn/ đánh giá/ điều chỉnh…. Thẩm định quy chế/ quy trình….. ( Lập biên bản xác nhận giữa 2 bên và ghi sổ nhật ký )

Bước 11: Điều chỉnh/ bổ sung… hoặc thực hiện các công việc được thỏa thuận, thống nhất theo biên bản họp của B10. ( Ghi chép nhật ký)

Bước 12: Hướng dẫn quy trình và kỹ năng vận hành quản lý hệ thống ( Lập biên bản + Ghi chép sổ nhật ký)

Bước 13: Họp và tháo gỡ khó khăn và thống nhất quy chuẩn quản lý từ BGĐ ( Lập biên bản + Ghi chép sổ nhật ký)

Bước 14 : Họp BGĐ/ PKT của khách hàng và PNV để chốt quy trình thực hiện và quản lý + quyết toán hoàn thành công việc giữa 2 bên. ( Lập biên bản + Ghi chép sổ nhật ký)

 

CAM KẾT VÀ TRÁCH NHIỆM
  • Tái đào tạo cho nhân viên đã được đào tạo/ Hướng dẫn bổ sung/ điều chỉnh/ tư vấn tháo gỡ khó khăn/ giám sát/ thẩm định số liệu…  quá trình vận hành công việc của PKT và BGĐ khách hàng đảm bảo thực hiện đúng quy trình/ quy chế. ( Không gồm việc hướng dẫn khác cho nhân viên mới không có trong danh sách nhân viên đính kèm hợp đồng). Quy chuẩn các phát sinh thường gặp và cách giải quyết an toàn thuế. Lưu ý: Ghi chép ký nhận vào sổ nhật ký mỗi lần phát sinh.
  • Hỗ trợ  tư vấn thực hiện qua điện thoại/ email/ trực tiếp tại VNNP ( Không gồm việc hướng dẫn khác cho nhân viên mới không có trong danh sách nhân viên đính kèm hợp đồng và các công việc không thuộc phạm vi hợp đồng). Lưu ý: Ghi chép và ký nhận trong sổ nhật ký mỗi lần phát sinh.
  • Họp và đánh giá vận hành thực hiện sau thời gian 6 tháng kể từ khi kết thúc B14. Ghi chép và ký nhận trong sổ nhật ký.
  • Thực hiện lập và ký biên bản thanh lý hợp đồng sau khi đã thực hiện các công việc thống nhất ở trên
ĐĂNG KÝ
Facebook Comments