Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của DN

Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của DN Theo điều 10 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính thì từ năm 2014 trở đi quy định việc: Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp cụ thể như sau: 1. Doanh nghiệp được thành lập Hoạt động theo quy Xem chi tiết

Cách chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNCN

Thuế thu nhập doanh nghiệp – Cách chuyển lỗ trên tờ khai QTT 03 Hướng dẫn cách chuyển lỗ trên Tờ khai Quyết toán thuế TNDN 03/TNDN, cách chuyển lỗ từ năm trước sang năm nay theo đúng quy định Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định tại Thông tư 78 và Thông tư 96 của Bộ tài Xem chi tiết

Thuế thu nhập doanh nghiệp – các khoản được miễn

Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN gồm 12 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp quy định chi tiết tại Thông tư 78 và 96 của Bộ tài chính mới nhất hiện nay. Theo điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTC và đã được sửa đổi, bổ sung theo Xem chi tiết

Thuế thu nhập doanh nghiệp cách tạm tính quý và cuối năm

VNNP xin hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý phải nộp và Cách tính thuế TNDN theo năm phải nộp cuối năm mới nhất theo Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính. Cách xác định các khoản chi phí được trừ, không được trừ khi tính thuế TNDN. I. Cách tính Xem chi tiết