Menu Đóng

Cách chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNCN

Cách chuyển lỗ trên tờ khai QTT TNCN

Thuế thu nhập doanh nghiệp – Cách chuyển lỗ trên tờ khai QTT 03

Hướng dẫn cách chuyển lỗ trên Tờ khai Quyết toán thuế TNDN 03/TNDN, cách chuyển lỗ từ năm trước sang năm nay theo đúng quy định Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định tại Thông tư 78 và Thông tư 96 của Bộ tài chính mới nhất năm 2017 – 2018.

  1. Cách xác định lỗ được kết chuyển:

– Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch (-) âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.

Ta có:

Thu nhập tính thuế  =  Thu nhập chịu thuế  – (Thu nhập được miễn thuế  + Các khoản lỗ được kế toán chuyển)

Trong đó:

Thu nhập chịu thuế  = (Doanh thu  – Các khoản chi phí được trừ)  + Các khoản thu nhập khác

=> Cách xác định lỗ thông qua Thu nhập tính thuế như sau:

Thu nhập tính thuế  = (Doanh thu – Các khoản chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác)  – Thu nhập được miễn thuế

Như vậy:

– Thu nhập tính thuế > 0 => DN lãi (Nếu kỳ trước lỗ ta có thể chuyển số lỗ kỳ trước sang)

– Thu nhập tính thuế < 0 = > DN lỗ

  1. Cách chuyển các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định:

– Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

– Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

– Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên.

– Doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập theo nguyên tắc nêu trên. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xác định số lỗ doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do doanh nghiệp tự xác định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định.

– Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau.

(Theo điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTC)

Kết luận:

– Nếu lãi thì chuyển lỗ, nếu lỗ thì không được chuyển lỗ từ kỳ trước sang. (Không được chuyển số lỗ lớn hơn số lãi. Chỉ có thể là nhỏ hơn hoặc bằng tối đa với số lãi).

– Số lỗ được chuyển toàn bộ và liên tục của những năm tiếp theo.

– Số lỗ được chuyển giữa các quý với nhau và giữa các năm với nhau. (Không được chuyển từ quý sang năm, mà chỉ có thể từ năm trước sang quý của năm sau)

– Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Ví dụ 1:

– Năm 2016 DN A có phát sinh lỗ là 10 tỷ đồng,

– Năm 2017 có phát sinh thu nhập tính thuế (Lãi) là 15 tỷ đồng.

– Thì toàn bộ số lỗ phát sinh năm 2016 là 10 tỷ đồng được chuyển vào thu nhập năm 2017. (Vì lỗ nhỏ hơn lãi nên được chuyển toàn bộ)

Cách kết chuyển lỗ trên Phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN như sau:

– Các bạn vào Phụ lục 03-2A/TNDN -> Nhập số lỗ phát sinh năm 2016 vào Cột 3 – Và nhập số Lỗ muốn chuyển vào Cột 5:

Cách chuyển lỗ trên Tờ khai Quyết toán Thuế TNDN 03/TNDN sẽ như sau:

Ví dụ 2: Năm 2016 DN A có phát sinh lỗ là 20 tỷ đồng.

– Năm 2017 có phát sinh thu nhập tính thuế là 15 tỷ đồng thì:

– Chỉ được chuyển số lỗ tối đa là 15 tỷ đồng vào thu nhập năm 2017. (Vì Lỗ lớn hơn lãi nên chỉ được chuyển số lỗ tối đa bằng số lãi).

– Số lỗ còn lại 5 tỷ đồng, DN theo dõi và chuyển toàn bộ liên tục vào các năm tiếp theo, nhưng tối đa không quá 5 năm.

Cách chuyển lỗ trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN như sau:

– Các bạn vào Phụ lục 03-2A/TNDN -> Nhập số lỗ phát sinh năm 2016 vào Cột 3 – Và nhập số Lỗ muốn chuyển vào Cột 5:

 

Trên Tờ khai Quyết toán Thuế TNDN 03/TNDN sẽ như sau:

– DN có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế TNDN, DN xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên.

Ví dụ 3: Năm 2017 Công ty A tạm nộp số tiền thuế TNDN như sau:

– Năm 2016 lãi (nên ko có lỗ để chuyển)

– Quý I/2017: Lỗ 12tr

– Quý II: Lãi 10tr (Được chuyển số lỗ tối đa là 10tr sang quý 2).

– Quý III: Lãi 5tr. (Được chuyển nốt số lỗ 2 tr sang quý 3) -> Tính thuế TNDN theo 3tr.

– Quy IV: Lỗ 10tr.

Chú ý: Đây là chỉ là số tiền tạm nộp trong các quý.

=> Nhưng khi quyết toán thuế TNDN năm 2017 thì lỗ 12 tr (Như vậy năm 2017 Công ty lỗ 12 tr).

– Sang Quý I/2018 Công ty lãi 15 tr. Như vậy được chuyển toàn bộ số lỗ 12 tr của năm 2017 sang quý I/2018.

Kể từ ngày 15/11/2014 (Tức là từ quý 4/2014) theo điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC:

– DN không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nữa.

– Chỉ cần tạm nộp số tiền thuế TNDN của quý nếu có phát sinh. Chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý sau.

[xem thêm] Các khoản được miễn trong thuế TNDN

[xem thêm] Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán thuế – quyết toán thuế an toàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *